Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu  je Pavol Szigeti P-S-MONT                        Tekovský Hrádok 128.  IČO: 48284157,  DIČ: 1079333618 

(Ďalej len predávajúci)

Kupujúcim je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Všetky právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozporov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálne zmluvy.

2) OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

ZÁRUKA a REKLAMÁCIA

Sa vzťahuje len na samostatné zvary, a na skelety vyrobené s kartáčovanej nerezovej ocele.

Vodovodný kohútik, flexibilná nerezová hadica, sprchová hlavica, sprchová batéria. sú považované za spotrebný materiál a preto sa na ne  záruka nevzťahuje.


Tento internetový obchod funguje NONSTOP. Tovar si môžete ukladať do nákupného košíka alebo objednávať e-mailom. Ak máte špeciálne požiadavky, potom je objednávku možné uskutočniť len e-mailom.

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Informácie o rozmeroch, váhe a ďalšie údaje sú uvedené v popise výrobkov na našich stránkach. Pokiaľ sa tieto údaje odlišujú od skutočnosti,        E-shop za tento fakt nenesie zodpovednosť. V prípade väčších nezrovnalostí Vás bude zástupca nášho obchodu neodkladne kontaktovať.

Pri produktoch, ktoré zobrazujú viacero variantov na jednom obrázku, je kupujúci povinný označiť, o ktorý z ponúkaných má záujem. Pokiaľ tak neurobí, predajca si vyhradzuje právo na odoslanie akéhokoľvek variantu podľa náhodného výberu.

Zaväzujeme sa, že svojím zákazníkom dodáme tovar v neporušenom stave a v zhode so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru, všetko v súlade s predpismi a nariadeniami platnými na území SR (Slovenskej republiky).

Elektronická objednávka sa stáva platnou vo chvíli, keď sú vyplnené všetky požadované údaje v objednávkovom formulári. Táto objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy. Formálnym potvrdením tejto zmluvy kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, ktorá je naplnená dodaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim.

V niektorých prípadoch si predajca vyhradzuje osobné alebo telefonické overenie objednávky. 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka uskutočnená zákazníkom v e-shope www.p-s-mont.eu je prijatá ihneď a následne je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail. Ak Vám potvrdzujúci e-mail nedošiel do 30 minút, kontaktujte nás, prosím, na info@p-s-mont.eu

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva našej spoločnosti súhlas so:

  • spracovaním osobných údajov
  • spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk
  • zasielaním dotazníka zákazníckej spokojnosti

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušiť objednávku do 4 hodín od jej prijatia.

Prevádzkovateľ obchodu www.p-s-mont.eu, je oprávnený jednostranne zrušiť objednávku najmä v týchto prípadoch:

  • vypredaný tovar na sklade,
  • technický problém.